Tuesday, July 27, 2010

Prostki

Słup graniczny z 1545 r. pomiędzy Koroną, Litwą, a Prusami. Trudno go znaleźć.

Tłumaczenie:

“Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców Roku 1545. Miesiąca sierpnia.”

Postawienie tego granicznego słupa właśnie w miejscu, gdzie dotychczas się znajduje nie było przypadkowe. Tutaj bowiem, poprzednio miał stać słup graniczny, oznaczający granicę dawnych ziem Prusów, Jaćwingów i Mazowsza.

posted by Konar at 10:59 AM  

Powered by WordPress
Copyright 2008 Konar